ازمیان نوشته ها

داستان

 • خواب

  • فواره آتش

   مردی درهوا معلق ازاین سوبه آن سودرپروازاست. ازلبه جعبه کلان اسفنجی آویزان وبه آرامی به زمین می نیشیند. من که شاهد این صحنه هستم می گویم...

  • طوفان

   گردوغبارهمه جا پخش است. هواگرگ ومیش است. کسانی دیگری هم دراطرافم هستند. شاید می شناسمشان. ازآسمان سنگ وچوب می بارد. خاک، غبار، وسنگ چل....

  • طوطی

   دربغل یک تپه ای سبزهستم. رودخانه ای ودرختانی هم انگار آنجاوجود دارد. دسته ای ازپرنده ها به جایی پرواز می کنند. ناگاه یک طوطی که رنگ متنوع...

شعر