ازمیان نوشته ها

داستان

نقدوبرسی

جان اشتاین‌بک، که امروز پنجشنبه بیستم دسامبر پنجاهمین سالگرد درگذشت اوست، از بزرگترین نویسندگان آمریکایی قرن بیستم، وقتی آخرین لحظات زندگی‌اش را روز بیستم دسامبر ۱۹۶۸ در آپارتمان خود در منهتن نیویورک...
کتاب « آثارباستانی جاغوری» به همت جناب حاجی دانش بوسید جدیدا به اتریش رسید. تشکربابت زحمات ایشان. خیلی با شوق وباعجله تمام، درقطار ودرمسیر کار این کتاب را ورق زده وخواندم. کتاب مشمول دوفصل وحاوی عکس هاست. نویسنده ای...
دوشنبه, 01 مهر 1387 08:35 REZAI غزل پست‌مدرن؛ به‌راه یا بیراه؟ اکبر اکسیر، شاعر، معتقد است که غزلسرایی در شرایط امروز، چون شنا کردن در آکواریومی مسدود است که راه به دریایی نمی‌برد.
 • خواب

  • فواره آتش

   مردی درهوا معلق ازاین سوبه آن سودرپروازاست. ازلبه جعبه کلان اسفنجی آویزان وبه آرامی به زمین می نیشیند. من که شاهد این صحنه هستم می گویم...

  • طوفان

   گردوغبارهمه جا پخش است. هواگرگ ومیش است. کسانی دیگری هم دراطرافم هستند. شاید می شناسمشان. ازآسمان سنگ وچوب می بارد. خاک، غبار، وسنگ چل....

  • طوطی

   دربغل یک تپه ای سبزهستم. رودخانه ای ودرختانی هم انگار آنجاوجود دارد. دسته ای ازپرنده ها به جایی پرواز می کنند. ناگاه یک طوطی که رنگ متنوع...

شعر