بنویس

پائولو کوئلو

ترجمه: جمعه رضایی

بنویس

مرشد می گوید:

بنویس! هرچه می خواهد باشد؛ یک نامه، یا یک کتاب خاطره ویا یک یادداشت کوتاه، حتاهنگامی که داری به کسی زنگ می زنی. اما بنویس!

نوشتن مارا به خدا وبه اطرافیان مان نزدیک می کند.

اگرمی خواهی نقشت را درجهان هستی بهتر بفهمی پس بنویس. سعی کن روح وروانت رادر نوشتن بگنجانی، حتی اگرکسی آن را نخواند، یا بد ترازآن اگر کسی آن را بخواند که توآن را نمی خواستی.

تآثیر ساده نوشتن آن است که به ما کمک می کند به افکار مان نظم ونسق ببخشیم، وبه روشنایی بنگریم که چه چیز اطرافمان رااحاطه کرده است.

یک قطعه کاغذ ویک قلم می تواند معجزه بیافرند؛ دردی راشفابخش باشد، آمال وآرزوهای مان رادست یافتنی نماید وامید از دست رفته را به مابازگرداند.

«درنوشتن توانایی نهفته است.»

دشت وقناصه

ناگزیری که بی بی سی، فیس بوک ویوتوب و... بخوانی وببنی. امروزه این هاچیزهایی است که چهره ماانسان هاربه نمایش می گزارد. آدم فکرمی کند که

ادامه مطلب...

چهل سال با بی بی سی

نزدیک 38 سال است که اخبار افغانستان رامدام گوش و تعقیب می کنم. وقتی کوچک بودم پدرم هرشب به رادیوبی بی سی گوش می داد. بعدبه تجزیه وتحلیل آن می پرداخت ومی گفت به زودی افغانستان آزاد خواهدشد وامنیت  به افغانستان بازخواهدگشت. کمی که بزرگ شدم وبرای خودم شندرقازی دست وپاکردم؛ مثل پدرم برای خودم یک رادیو خریدم. رادیوسونی جیبی که آن وقت هاهرکس توان خریدش رانداشت.

ادامه مطلب...

قندیل ویک کتاب دستخطی

من سال ۱۳۶۳ وقتی که هیلوکوبترهای روسی برکوه های قریه مان درپروازبود افغانستان راازطریق راه های صعب العبورپاکستان به مقصد ایران ترک گفتم. بعدازخروج روس ها، قصدخدمت وکار برای وطنم وفشارغربت تنها چیزی بود که من رابه برگشت تشویق می کرد.

ادامه مطلب...

دموکراسی خواهی خونین

درسال ۲۰۱۱ وقتی تظاهرات هاوگروهای شورشی درلیبی ازطرف غرب تقویت می شدند، برآن شدم که اخباروتحولات لیبی رادرمطبوعات آلمانی وانگلیسی زبان دنبال نمایم. رفت وآمدپسرقذافی السیف القذافی به اروپا که دردانشگاه وین درس خوانده بوده است، هم چنین یکی ازکارمندان سفارت لیبی که دردانشگاه وین بامن همکلاس بود من رابیش ازپیش کنجکاونمودند که به صورت غیرتخصصی اخبارلیبی راتعقیب نمایم. این نوشته هرچند تاریخ مصرفش گذشته وقذافی دیگر وجود ندارد، ولی هنوزبه گمانم حاوی نکاتی است که وضعیت کشورهای عربی رادرحال که داعش ظهورکرده است را توضیح می دهد.

ادامه مطلب...

وقتی دیگرعشق نیست1

بعضی چیزهاراخودم هم نمی دانم چرامی خواهم بنویسم. گاهی یک موضوع ازدیدن یک حادثه کوچک به وجودمی آید. درذهنم می ماند. ومن رامجبورمی کند که بنویسم بعد ازنوشتن فکر می کنم خیالم راحت شده است.

ادامه مطلب...

استرالیافرصت اقتصادی برای افغان ها

وضعیت پناهندگی

کشور استرالیا درطی چند سال اخیر قوانین وسیاست های سخت گیرانه را نسبت به کل مهاجرین وخصوصامهاجرین افغانی اتخاذنموده است. بااتخاذ این سیاست هامهاجرینِکه باکشتی توسط قاچاقچیان وارد آسترالیاشده اند، مشمول قانون  "الحاق فامیل" نمی شوند وتنهابعدازدریافت تابعیت می توانند به منظورآوردن فامیل شان به آسترالیا درخواست ویزانمایند. به هرحال تعداد زیاد ازپناهندهای افغانی که مشمول این قانون شده اند،ازدوری فامیل رنج می برند.

ادامه مطلب...

وقتی دیگر عشق نیست2

بی مقد مه می خواهم مطلبی که یک سال است درکنج ذهنم خانه گزیده است راروی صفحه کامپیوتربنویسم. دیروزچیزی تحت همین عنوان نوشتم.کمی گنگ بود. شاید خیلی ها فکر کنند که این نوشته هاچرندی بیش نیست.

ادامه مطلب...

گذری مختصر برادبیات داستانی افغانستان

بنام " هـو " که احسن القصص را به بشر آمو خت.

ازدو منظر وجلوه گاه می توان وارد مقوله ادبیات داستانی شــد؛ جلوه گاهی که افق و وسعتش به پهنای هزار سال وبلکه بیشتر می رسد. درآن افسانه، اساطیر، قصص، حکایات وتمثیل ها نهفته است.صدای عشق ودل باختگی که از تیشه فرهاد بلند است.وصدای دیوانه مردی که به دنبال لیلی می دود. ویا برق وچکاچک شمشیر رستم وسهراب. این نوع از مقو لهء داستانی بر تارک تاریخ مادرخشیده است. نوای نی خنیاگران، صدای گرم رامشگران داستان هزارویکشب، وداستان های عشقی، غنایی، عرفانی، حماسی، منبع الهام صدهاداستان ورمان غر بی وشرقی شده است. دراین پهنه دست وقلم نویسنده باز وچراغ که، گذشــتگان؛ چون نظامی، فردوسی، ســنایی، مولوی وحافظ افروخته اندفراه راه ماست. درهر مسیر ومسیل که بخواهیم روشن بینانه گام بر می داریم.

ادامه مطلب...

سفری به آنطرف زمین

بسیارسفرباید تاپخته شود خامی، مادرم می گفت سفر نصف سقراست. سقرسفررامسافرینی درک می کردند که درنیمه راه دزدان توشه سفرشان رامی بردندواینان باید تابازگشت به موطن شان سال ها در راه کارمی کردند

ادامه مطلب...