استرالیافرصت اقتصادی برای افغان ها

وضعیت پناهندگی

کشور استرالیا درطی چند سال اخیر قوانین وسیاست های سخت گیرانه را نسبت به کل مهاجرین وخصوصامهاجرین افغانی اتخاذنموده است. بااتخاذ این سیاست هامهاجرینِکه باکشتی توسط قاچاقچیان وارد آسترالیاشده اند، مشمول قانون  "الحاق فامیل" نمی شوند وتنهابعدازدریافت تابعیت می توانند به منظورآوردن فامیل شان به آسترالیا درخواست ویزانمایند. به هرحال تعداد زیاد ازپناهندهای افغانی که مشمول این قانون شده اند،ازدوری فامیل رنج می برند.

جمع کثیری هم ویزای عبوری ویاموقتی (بریجینگ ویزاBridging Visa) دریافت کرده اندکه باداشتن این ویزااجازه حق کارواجازه سفربه خارج ازاسترالیابه آنان داده نشده است.

این امرسبب شده است که تعداد زیادازآنان ازفشارهای روانی رنج ببرند.درمیان این افرادکسانی هم هستند که بلاتکلیف اند ویااصولاً درخواست پناهندگی شان ردشده است.دراواخراگست امسال یک پناهنده ازولایت غزنی که تقاضای پناهندگیش ردّ شده بود به اجبار به افغانستان بازگردانده شد. این درحالی است که چندهفته بعد یک فردبه نام سیدحبیب که باپاسپورت استرالیایی به افغانستان برگشته بود درهمین ولایت توسط طالبان به شکل فجیع شکنجه وبعد تیرباران می شود. به هرحال کشوراسترالیابعدازچندین سال اتخاذسیاست سخت،دراواخرماه دسامبرامسال اعلام نمود که تغییراتِرادرقوانین پناهندگی به وجودمی آورد وکسانی که اجازه کارندارند ویاافرادکه تاحال نتوانسته اند فامیل شان را به استرالیابیاورند، می توانند به منظوربازبینی پرونده شان به مراکزپناهندگی مراجعه کنند.

مراوده های اجتماعی

تعداد مهاجرین افغانی دراسترالیا ازسال دوهزاربه این سو تقریباً به ۵۰هزارمی رسند. اکثراین هادرشهرهای ملبورن، سیدنی، بریزبن، آدیلاید ساکن شده اند. افغان هابه طورسنتی درخارج ازافغانستان به منظور برپایی مراسم فاتحه، مرگ ومیر، جشن هاواعیادها برمبنای اشتراکات مذهبی، نژادی، قومی، خویشاوندی وآشنایی اقدام به تشکل های اجتماعی می کنند. این تشکل هابه طور عموم ازآن به چانته یادمی شود. تعداد اعضای چانته ها متفاوت است. دررابطه با تعداد مهاجرین افغانی درآسترلیا هرچند آماردقیق رسمی وجود ندارد ولی ازطریق این چانته می شود اعضای نسبی مهاجرین راتخمین زد. به طورمثال درشهربریزبن اعضای یک چانته ازمنطقه جاغوری ولایت غزنی به چهارصدنفرمی رسد. مهاجرین تازه واردبعدازمدتی به منظور روابط اجتماعی توسط آشنایان شان ثبت این چانته های می شوند. عضویت درچانته هااجباری نبوده وهرعضوموظف به دادن حق عضویت می باشد. فعالیت چانته اغلب به امورمذهبی، جشن ومرگ ومیرمحدودمی شود. چانته برای دیدوبازدید ویامراسم عمومی بنا به ضرورت ویاباپیشنهاد اعضاء درپارک های عمومی گردهم می آیند. نوشیدنی های گازدار، نان خشک، چای وصدها کیلوگوشت مصارف عمده این گردهمایی هاست. این گردهمایی ها،مهاجرین راازنظرروحی شارژنموده وتاثیرمثبت درروابط اجتماعی آنان ایفامی کند. هرچند نسل جوان اعم ازدختروپسر که درمحیط جدید رشد نموده اندبارغبت دراین گردهمایی شرکت نمی کنند. جوانان درمکالمه های بین خودشان به انگلیسی گپ می زنند. افغان هاتاهنوزعلاقه مندی خود به حوادث افغانستان راحفظ نموده واخبارفارسی بی بی سی رامدام درمحافل وگفتگوهای روزمره شان ردوبدل می کنند. ازطرفی کسانی که تابعیت استرالیایی ویا اجازه سفرادارند به افغانستان سالانه سفرمی کنند،  هرچند که این سفردرداخل افغانستان باخطر های نیزهمراه بوده است.یکی ازموضوعاتِ که مدام درگفتگوی های افغان های مقیم استرالیا شنیده می شود، موضوع قوانین پناهندگی دراسترالیااست. ازاین طریق افغان هاباسیاست های دولت آسترالیاآشناشده ودرموردتحولات روزوسیاست مداران آن کشورمدام اظهارنظرمی کنند.

کشتی هاوشماره های آن نیزنقش عمده درگفتگوهای اولیه وروابط اجتماعی بین افغان هادارد.افغان های استرلیا وقتی باراول هم دیگررامی بیند بعد ازاحوال پرسی وسلام علیک سؤال که سرصحبت رابازمی کندشماره کشتی هایی است که تاریخ ورودآنان به استرالیارامشخص می کند. کشتی های که افغان هارابه ساحل استرالیا رسانده است توسط آن کشورشماره گزاری شده است. شماره کشتی هابیان گرتاریخ ورودافغان هابه استرالیااست. به هرحال رفیق راه وخاطره های بودن دریک کشتی سبب شده است که آن هابعد ازرسیدن به مقصد باهم درارتباط باشند.

فعالیت های فرهنگی

درکنارچانته ها به طورمعدود کانون های فرهنگی نیز وجود دارد که فعالیت های آنان مثل چانته هانیز تحت تأثیر ریش سفیدان وکسبه کارانی که ازنظرمالی دروضعیت بهتری هستند قراردارند. به طورعموم فعالیت های فرهنگی چشم گیردرمیان افغان هادیده نمی شود. آنچه به نظر می رسد أفغان ها درکارهای گروهی چندان موفق نیستند وراه طولانی درپیش دارند تابتوانند تشکل های موفقی رابه وجود اورند ودریک جامعه مدرن مثل استرالیابتوانندازمزایای فعالیت های ارگانیک بهره ببرند. به هرحال به طورانفراری افراد وجوانان موفق زیادی هستند که جامعه فرهنگی استرالیاآنان رابه رسمیت شناخته اند وآثارشان درگالری هاونمایشگاه هامعروف استرالیاراه یافته اند. درزمینه تحصیل نیزنسل نوپناهنده هاخیلی موفق هستند. اغلب دانشگاه می روند ودرطی یک دهه دررشته های مختلف ازجمله پزشکی ومهندسی فارغ تحصیل زیادی داشته اند. هرچنداکثرفامیل هاازرشته های تحصیلی دردانشگاه وآموزشگاه اطلاع دقیق ندارند. واین که بتوانند فرزندان شان رادرانتخاب رشته هاتحصیلی وشغلی کمک کنند ناتوانند. اماعلاقه شدید والدین به تحصیل وداشتن یک شغل پردرآمد گاهی باعث می شودکه فرزندان شان نتوانند رشته هاوشغل های دل بخواه شان را انتخاب کنندوازاین روتحت فشارروحی مضاعف قرارمی گیرند. به طورعموم افغان هاازنظرفرهنگی چندان مایل نیستند که واردجامعه استرالیاشوند. ازنظرروابط اجتماعی کوشش می کند درتجمع های قومی خودشان باقی بمانند، هرچند این گرایش باوضعیت ومحیط آموزشی که فرزندان شان درآن رشدمی کنند درتطابق نیست وفرزندان آنان محیط مکتب، دانشگاهاوفضای بازبیرون را ازمحیط خانهراترجیح می دهند.

تفاوت های فرهنگی

تفاوت های فرهنگی موجب شده است که پناهنده ها باچالش های زیادی روبروشوند. خانواده ها درنحوه انتخاب سیستم زندگی سرگردانند. حفظ رواج ها، راه ورسم زندگی سنتی که درافغانستان، ایران ویاپاکستان رایج است درمحیط مثل آسترالیابه تمام معنی ممکن نیست. یکی ازچالش های عمده تشکیل خانواده وازدواج است. خیلی ازفامیل هادرصدد خویشاوندی درافغانستان ویا بانزدیکان شان درایران وپاکستان برآمده اند. این تجربه مشکلات دیگری رابرای آنان به وجود آورده وموفق نبوده است. بهرحال دراین راستا فرزندان پسر ازآزادی های فردی بیشتر برخور دار بوده وفرزندان دختردرقیودات خانوادگی گرفتارشده اند. این قیودات ازجمله عوامل است که خشونت های خانوادگی را افزایش داده و گاهی موجب شده است که فرزندان پسردرمحیط بیرون ازمنزل جذب باندهای بزهکارشوند ودست به خشونت زنند و فرزندان دختر فرار از محیط خانه را ترجیح دهند. هویت افغانی واسلامی به چالش های روحی وروانی پناهنده هاافزوده است. مطبوعات استرالیامدام به موضوعات اسلام، تروریزم وافراط گرایی های مذهبی می پردازد. دراین اواخرحوادث ازقبیل قمه کشی به طرفداری ازحوادث سوریه وعراق درمحله مسلمان نیشین اوبورن ومریلندس خصوصاٌ دستگیری فردبنام بریالی که تابعیت افغانی داردوکشته شدن یک تبعه افغانی توسط پلیس استرالیادربین افغان هابازتاب گسترده داشت. عوامل ازاین قبیل سبب می شود که پناهنده هاهرچه بیشترازنظرروحی درجامعه استرالیا به حاشیه رانده شوند ونتوانند به راحتی خودرا با محیط آن جاتطبیق دهند. وضعیت افغاانستان ونابه سامانی های مهاجرت سبب شده است که خیلی ازافغان هادرمعارفه بادیگران هویت افغانی شان راکتمان کنند، این وضعیت دربین افغان های مقیم استرالیاکاملاً محسوس است.

دکان داری وکسب وکار

افغان های مقیم آسترالیا ازنظرشیوه زندگی وکسب کار تقریباً دنباله روهمند. این شایدازآن رواست که میان اعضای فامیل ویاآشنایان یکی به کار کاشی کاری ویادکان داری مشغولند بدیهی است که دراثر حسن همکاری یکی ازدیگری می آمورند وآن پیشه راشغل خود انتخاب می کند. درچندشهراسترالیا خصوصاً ملبورن، سیدنی افغان ها کوشش کرده اند که درنزدیکی هم زندگی کنند. این امر باعث شده است که معاملات ومراودات شان دربین خودشان باشند. به طورمثال بازار«دندِنانگ …» درمقایسه باسال ۲۰۰۸که من آن رادیده بودم خیلی رشد کرده است. رونق دکان داری به وضوح ارتقایافته است. دکان های مواد غذایی (خواروبارفروشی)، نانوایی های گلی افغانی که نان های پنجه کش خوش طعم می پزند وگرم گرم به فروش می رسانند، صرافی، رستورانت وقصابی ازجمله دکان های است که مشتریان آن هااغلب خودافغان هاهستند. دولت آسترالیانیزازفعالیت های اقتصادی مهاجرین جدیدالورواستقبال نموده واین بازار را بانام "بازارافغان ها" نام گزاری کرده ویک سمبول معماری اسلامی رانیزبه احترام فعالیت های اقتصادی افغان های که همه مسلمان هستند درچهار راهی دراین بازارنصب نموده است. درشهرسیدنی البته دردومنطقه «اوبورن ومری لندس»  عرب ها، ایرانی هاوافغان هانیزهرکدام مغازهاورستورانت های به خصوص خودرادارند که ازرونق خوبی برخورداراست. درمجموع آنچه به نظرمی رسد افغان توانسته درطی مدت خیلی کوتاه به تناسب جمعیت شان درفعالیت های اقتصادی سهم بگیرند ونیازمندی های خودشان راازمحصولات افغانی، ایرانی وپاکستانی فراهم کرده ودکان های به خصوص خودشان راداشته باشند. افغان های مقیم آسترالیارادرمجموع طبقه کارگرراتشکیل می دهند. اکثراین ها ازآن جای که تجربه کاری درساختمان سازی وخصوصاً درکاشی کاری درایران راداشته اند دراسترالیاتوانسته اندازاحرفه شان درست استفاده نموده وبسیارموفق باشند. اغلب کسانی که درکارهای ساختمانی ودکان داری مشغولند صاحب خانه های شخصی نیزمی باشند. البته کشوراسترالیاوبانک های استرالیایی درقسمت مسکن خیلی مصاعدت می نمایندوباوام های کم بهره متقاضیان راتشویق به سرمایه گزاردرقسمت مسکن می کنند. درمیان پناهندگان افغانی دسته دیگری هستند که باسرمایه های شان ازکشورهای عربی وپاکستان به استرالیامهاجرت کرده اند. این دسته ازپناهندگان اکثراٌ به کارهای دکان داری، صرافی ورستورانت هامشغولند. بازکشایی سوپرماکت وفعالیت شرکت های افغانی که مستقیماً جنس ازایران، پاکستان، هند وچین واردمی کنند کاربرای دکان داران خورده فروش را دریک مرحله جدی ترازتجارت ورقابت ارتقاداده است.

 

 

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter