بنویس

پائولو کوئلو

ترجمه: جمعه رضایی

بنویس

مرشد می گوید:

بنویس! هرچه می خواهد باشد؛ یک نامه، یا یک کتاب خاطره ویا یک یادداشت کوتاه، حتاهنگامی که داری به کسی زنگ می زنی. اما بنویس!

نوشتن مارا به خدا وبه اطرافیان مان نزدیک می کند.

اگرمی خواهی نقشت را درجهان هستی بهتر بفهمی پس بنویس. سعی کن روح وروانت رادر نوشتن بگنجانی، حتی اگرکسی آن را نخواند، یا بد ترازآن اگر کسی آن را بخواند که توآن را نمی خواستی.

تآثیر ساده نوشتن آن است که به ما کمک می کند به افکار مان نظم ونسق ببخشیم، وبه روشنایی بنگریم که چه چیز اطرافمان رااحاطه کرده است.

یک قطعه کاغذ ویک قلم می تواند معجزه بیافرند؛ دردی راشفابخش باشد، آمال وآرزوهای مان رادست یافتنی نماید وامید از دست رفته را به مابازگرداند.

«درنوشتن توانایی نهفته است.»

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter