زندگی مشترگ وعمر طولانی

تخصصین براین باورند که یک زندگی مشترک پایدار ویامتزلزل درسلامتی روحی وجسمی انسان نقش موثری دارد. وقتی زنان درطی دوره زندگی مشترک، دارای ارتباط برعکس، جدایی نقش مخربی درسلامتی روحی وجسمی دارد.

زناشویی مجددممکن است نیزبه بدفرجامی مجدد بینجامد. هم چنین عمرکسانی که چندین بارزندگی مشترک راتجربه کرده اندکوتاه تراست نسبت به کسانی که دارای زندگی زناشویی بادوام ومحکمتری بوده اند

متن بالا ترجمه نوشته ای است که امروز(15.2.2011)خیلی باتتر درشت درصحفه بهداشت روزنامه «امروز» اتریش چاپ شده بود. غرض ازترجمه روشن است. که ارتباط سالم ومستحکم زناشویی دربهداشت روانی، روحی وجسمی ماتأثیری به سزایی دارد. اما آنچه سلامت روحی وجسمی یک خانواده راتهدید می کند ناهمگونی زن وشوهر است. دراین باب ممکن است نوشته هایی وافی وکافی وجودداشته باشد امامن به یک مثل هزارگی اکتفامی کنم که می گوید: «زن بد تباهی عمراست» یا»زن بدعمرراکوتاه می کند» شاید این ضرب المثل ازروی فرهنگ مرد سالاری آن مرزوبوم باشد ولی به هر حال عکس آن راکه گفته باشند، مردبدکوتاهی عمراست راجایی ثبت نکرده اند. البته به قید «بد» باید توجه کرد که زنان خوب راازاین امرمستثنامی کند. چنانچه مادرم درقصه های شبانه اش اززنانی می گفت که شوهرانشان رابه وزیری وپادشاهی رسانده بوده اند ومصرعی شعری که احتمالاً ازسعدی باشد هنوزدرگوشم طنین اندازاست:

زنی خوب...پـــــــارســــــــــــــــا******کند مرد درویش راپادشـــــــــــــــاه.

اندرباب زنان چندنقل قول از کتاب غررالحکم ودررالکلم(صفحه 408,405 عبدالواحدبن محدتمیمی آمدی):

طاعه النساء شیمة الحمقی
طاعة النساء غایة الجهل
ثلاث مهلکات، طاعة النساء، وطاعة الغضب، وطاعة الشهوة

الزوجة الموافقه إحدی الراحتین
موت الزوجة حزن الســاعة (اندوهگین ترین هنگام ازدست دادن همسراست)

اندرباب مردان:
من أساء الی اهله لم یتصل به تأمیل
علیک بلزوم الحلال وحسن البر بالعیال وذکرالله فی کل حال

مثل اروپایی: بازن نمی شود بی زن هم نمی شود.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter