بی مقد مه می خواهم مطلبی که یک سال است درکنج ذهنم خانه گزیده است راروی صفحه کامپیوتربنویسم. دیروزچیزی تحت همین عنوان نوشتم.کمی گنگ بود. شاید خیلی ها فکر کنند که این نوشته هاچرندی بیش نیست.

بسیارسفرباید تاپخته شود خامی، مادرم می گفت سفر نصف سقراست. سقرسفررامسافرینی درک می کردند که درنیمه راه دزدان توشه سفرشان رامی بردندواینان باید تابازگشت به موطن شان سال ها در راه کارمی کردند

هشت ساعت کار درروز فرصت کارهای جنبی راتقریبا ازمن گرفته است. به زور وبه زحمت فرصتی پیش می آورم تا احساسات وخاطرات وتمنیات درون وبیرونم را گاهی بنویسم. نوشتن تعطیلات تابستانی نیزازجملهء این فرصت هاست.

تخصصین براین باورند که یک زندگی مشترک پایدار ویامتزلزل درسلامتی روحی وجسمی انسان نقش موثری دارد. وقتی زنان درطی دوره زندگی مشترک، دارای ارتباط برعکس، جدایی نقش مخربی درسلامتی روحی وجسمی دارد.