شعرمعاصرایران

شعرمعاصرایران هنوزباشعرای نامداری مانند اخوان ثالث، احمدشاملو، سهراب سپهری، نادرنادرپوروازخانم هافروغ فرخزاد وچندشاعری که جمله محصول ده چهل هستند شناخته می شوند. بعدازانقلاب ادبیات فارسی درایران به موازات آن شعرمتاثرازدورویکردمهم است. یکی ازجنگ ایران وعراق که بیشر به ادبیات مقاوت ازآن نام برده می شود. دیگری ادبیات که خودرابه ایدلوژی خاص اسلامی وعقیدتی نسبت می دهد. این دونوع روی کرد به طورعموم توسط سردمدارن حکومت ایران تشویق شده وتقریباً تمام امکانات برای گسترش زبان فارسی منحصراًدراین قلمروصورت گرفته است. شاعران ونویسندگانی که درجنگ پرورش نیافته ویا خودرامتعهد به ایدلوژی خاصی نمی دانند نتوانسته اند دردااخل ایران درگستراه ادب فارسی ازنوع حکومتی آن سهم بگیرند.

ادبیات متعهد وادبیات جنگ درایران شاعرانی بزرگی را هرچند اندک درخودپرورش داده ودرداخل ایران آن هاراصاحب نام کرده اند. علی معلم یکی ازاین شاعران است که تاثیربه سزای نه تنهابرشاعران نسل نوایران بلکه برشاعران نسل مهاجراافغانستان نیز داشته تاآن جایی که شعراین دوره  مطلقاً به سبک وسیاق شعرعلی معلم آغازمی شود. شعرعلی معلم آنقدرغنی ومنحصربه فرداست که خواننده مدیحه سرایی ایدلوژی شاعررافراموش می کند وغرق درنحوه بیان، استعارات ساختارجدید درشعرفارسی می شود. علی معلم پس ازاخوان ثالث، احمد شاملو البته به سیاق خودش توانست سبک حماثی ومثنوی گرایی رادربین نسل خود رایج کند. البته می توان شاعران زیادی مثل قیصرامین پور میرشکاک و...ازجمله شاعران این دوره نام برد.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

فهرست مطالب